Praleisti ir eiti į turinį

ARVYDAS ŠLIOGERIS: Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Lietuva dabar yra panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias – nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas – Europos valstybes. Globalizacijos malūnas neabejotinai sumals į kosmopolitinius miltus ne tik Lietuvą, bet ir Vokietiją ar Angliją, nors, žinoma, ne taip greitai kaip mūsų šalį. Iki smulkmenų kartojasi nukaršusios Romos imperijos likimas – išorinių ir vidinių barbarų lavina šluoja nuo kelio ir bloškia nebūtin vadinamosios civilizacijos bastionus, priversdama barbarėti ir Europos senbuvius, jos kultūros kūrėjus, dabar virtusius bejėgiais epigonais.

Spengleris, deja, pasirodė esąs visiškai teisus ir tikslus, sakydamas: „Vakarai akivaizdžiai žlunga, nes į aukštos civilizacijos gyvenimo centrą jau įsiskverbė barbaras.“ Dar blogiau, kad pati Europa pasigamino susinaikinimo ir sunaikinimo instrumentą, kurio neturėjo romėnai – moderniąją techniką, o ši, kaip ir anųjų lazda, turi du galus – kuriantį ir griaunantį, ir visiškai neaišku, kuris iš jų veiksmingesnis, ypač turint galvoje tai, kad patekusios į barbaro letenas moderniosios technologijos, ypač aukštosios, pirmiausia tampa griaunančiomis ir tik labai menkai, mikroskopiškai kuriančiomis, o tai reiškia, kad Europos savinaikos ir naikinimo vyksmas yra daug spartesnis nei anų laikų Romos imperijos žlugimo tempas.

Romos imperijai pribaigti gotams, vandalams, frankams ir alemanams prireikė maždaug trijų šimtmečių; dabartiniam barbarui, atrodo, neprireiks nė šimto metų. Apie Lietuvą galiu pasakyti štai ką: grėsmių tiek daug, kad būtų sunku jas net išvardyti, bet blogiausia, kad šių grėsmių akivaizdoje mes esame bejėgiai. Didesnės, galingesnės, stipresnės valstybės dar gali bent kiek priešintis artėjančiai antropologinei katastrofai; aukštesnio intelekto, gabesnės tautos dar gali suvokti tas grėsmes ir pasistatyti bent kalbines užtvaras, kurios, žinoma, laikui bėgant, nesustabdys barbarybės tvano, bet bent akimirką pristabdys neišvengiamą žlugimą, o Lietuva, taip susiklosčius situacijai, neturi nė menkiausių resursų – nei technologinių, nei karinių, nei ekonominių, nei politinių, nei intelektualinių, nei žaliavinių, nei emocinių, nei moralinių, nei, pagaliau, antropologinių.

Dvidešimt nepriklausomybės metų parodė visišką mūsų bejėgiškumą beveik visose gyvenimo srityse – ekonomikos, technologijų, administracijos, politikos, kultūros ir intelektualinėje. Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė. Demoralizuojamą įtaką Lietuvai daro netgi tai, kas – pagal vadinamąjį europrojektą – turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti neva pasakišką ateitį: tai iš Vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos (o iš tikrųjų pašalpos).

Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimas. Kas antras tuščias piniginis vienetas pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą, trumpai tariant, parazitą, kurį domina tik vienas projektas – rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais. Lietuvoje toks verslas veikia kuo puikiausiai – per tiesioginės ir netiesioginės korupcijos mechanizmus, per vadinamuosius projektus, visokiausias nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir net per vadinamąjį verslą.

Juokiamės iš graikų, bet kur kas sparčiau ir sėkmingiau darome tą patį, ką ir jie, t. y. naudojame jokiomis medžiaginėmis ar intelektinėmis vertybėmis nepadengtus euroelektroninius pinigus – gaminame kaip Papua Naujojoje Gvinėjoje, o vartojame (ar bent jau esame įsitikinę, kad galime vartoti) kaip Švedijoje. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, aš manau, kad pati didžiausia grėsmė Lietuvai – Europos Sąjungos pašalpos ir paskolos, per keletą metų Lietuvoje sukūrusios ištisą parazitų kastą ar netgi kartą. Tik parazito psichologija galima bent kiek paaiškinti bet kokias sveiko proto ribas peržengiančią, dabar jau katastrofišką emigraciją. Galima suformuluoti netgi tokią simbolinę taisyklę: jei sugebu pasinaudoti euroelektroniniais pinigais (pseudopinigais), lieku Lietuvoje, jei ne – emigruoju.

Pseudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų masinio mulkinimo medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija, kurią geriausiai nusako du dabar jau tapę norma imperatyvai: „Linksmybės visą parą!“ ir „Mus vienija alus ir pergalės!“ (ir juos vykdantis vadinamasis elitas – prasisiekėliai prasčiokai, sugebėję pasinaudoti pseudopinigų srautais).

Nežinau geresnio šios ideologijos simbolio už linksmybių ir pramogų dvarus, nusėjusius visų gražiausių Lietuvos ežerų ir upių pakrantes; tai tikrų tikriausi parazitų lizdai, ir vėl susukti už vogtus arba skolintus euroelektroninius pinigus. Kiekvienas toks linksmybių ir poilsio dvaras tarsi sako tau: tegul dirba „runkeliai“, o tu „kombinuok“, „šok su manimi“, „džiaukis gyvenimu“ ir spjauk į viską, nes „viskas dzin“, kaip yra sakiusi viena dabartinio Seimo narė, priklausanti – žinoma! – Linksmybės Prisikėlimo Partijai.

Be abejo, esama išimčių, tačiau taisyklė tokia: tik kvailiui rūpi darbas ir daiktiškieji jo rezultatai, o elitui turi rūpėti tik linksmybės. Arba tokia: dirbti nepadoru! Trumpai tariant, visoje masinio mulkinimo terpėje, atmetus pavienes išimtis, maurojantis Didysis Brolis ir staugianti Didžioji Sesė agresyviai propaguoja gyvenimo būdą, skatinantį kuo spartesnę mūsų tautos savižudybę, o turint galvoje neįtikėtinai žemą tautinio intelekto vidurkį ir visišką vidutinio tautiečio neatsparumą ideologiniam terorui, nekyla abejonių, kad šita totalinė parazito apoteozė pasieks (tiesą sakant, jau pasiekė) visišką pergalę – totalinę tautos demoralizaciją.

Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė.

Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas, kaip dabartinės ideologijos ar netgi religijos koncentratas, tą ideologiją teroristiškai primetantis, galima sakyti, visiems žmonėms – vieniems tiesiogiai, kitiems slapčia, iracionaliai, klastingai, nepastebimai: skleidžiant gandus, paskalas, primetant vertybinius orientyrus, per švietimo sistemą ir auklėjimo struktūras. Magiškas žodis, glaustai, tačiau iškreiptai išreiškiantis Ekrano ideologijos pateikimo būdą, gerai žinomas visiems: tai vadinamoji informacija.

Kaip savaime suprantamas dalykas tariama, kad informacija yra ne tik būtinas, bet ir sveikintinas, siektinas ir netgi labai geidžiamas būdas individui pažinti dabarties pasaulio esmę, sukaupti kuo daugiau ir kuo tikslesnių žinių, tapti, kaip sakoma, sąmoningu, apsišvietusiu, visose gyvenimo aktualijose puikiai besiorientuojančiu personažu, sugebančiu prisitaikyti prie dabartinio egzistencijos ritmo, netgi tapti kūrybingu žmogumi, atsakingai dalyvaujančiu tiek profesinėje veikloje, tiek valstybės ar tautos gyvenime, tiek moralinėje bendruomenės tvarkoje.

Šitokį naivų informacinį fetišizmą geriausiai perteikia toks pat naivus šūkis, pakeitęs tradicinių visuomenių moralės kodeksą ir tapęs svarbiausiu nūdienos kategoriniu imperatyvu: „Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį!“ Tačiau tai naivus, netgi infantilus požiūris, iš tikrųjų slepiantis teroristinį imperatyvą: „Dezorientuok personažą, sukelk chaosą jo sieloje, kad galėtum juo manipuliuoti kaip tinkamas!“ Kaip ir kiekviena ideologija, Ekrano ideologija atvirai arba slapčia siekia vienintelio tikslo – pavergti žmogų, o pas mus – visiškai kontroliuoti visuomenės gyvenimą, ištirpdyti individą neartikuliuotoje hoministinėje pliurėje, jį dezorientuoti ir demoralizuoti.

Ekraninės informacijos perteklius, naikindamas individo sielą, jį demoralizuoja, išmuša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar globaliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų, praradusiu pilietinį atsakingumą, garbės jausmą, prieraišumą, ištikimybę, spjaunančiu į bendruomeninius įsipareigojimus ar moralinius priesakus ir virstančiu žemiausių instinktų vergu, fiziologinių procesų ir reakcijų telkiniu. Tai labai gerai matyti Lietuvoje pirmiausia todėl, kad globalios informacijos lavina per labai trumpą laiką mus užgriuvo visiškai nepasiruošusius, neturinčius jokių saugiklių, bet, svarbiausia, užgriuvo kaip visiška svetimybė, kaip kažkokia mums nesuprantama demoniška ar net šėtoniška galybė, pagraužianti – o gal jau ir pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai, sėslumą, prisirišimą prie artimų, jusliškai apčiuopiamų ar regimų dalykų, darbštumą, daiktiškai orientuotą fundamentalumą, panieką su tikrąja daiktiškąja aplinka nesusijusioms abstrakcijoms, abejingumą ideologiniam fanatizmui, sveiką ironiją bet kokių abstrakčių stabų atžvilgiu.

Mes, lietuviai, savo mąstysena labai skiriamės nuo dabartinę Ekrano ideologiją kuriančių ir propaguojančių anglosaksų, kurių mąstysenos centre glūdi mašina ir panieka gyvybei bei gyvajam kosmosui – nežmogiškajai gamtai. Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti žmogiškumą netgi pačiame žmoguje, gyvąją sielą paversti negyva sąmone, taigi sunaikinti mirtingojo egzistencinės būklės pamatų pamatą – gyvąją sielą, bet kokios dorovės centrą ir dirvą.

 

2012

10 Comments »

 1. Pagaliau, nors vienas filosofas be kaukės analizuoja dabarties situaciją. Deja, realiame gyvenime taip išsakytos mintys pagimdo baisią priešpriešą, ir esi nušluojamas į pakelę. Keliu jau žvanga netikėlių ordos…

  Patinka

 2. Darosi akivaizdu, kad ne šiaip sau, bet labai, tiesiog šachmatiškai gudriai buvo sunaikinta sena mokymo sistema, žlugdoma ir visai sužlugdyta MOKYKLA. Atsisakius priverstinių tikėjimo pamokų, kad žmogus nepradėtų lipti atgal į medį, reikėjo privalomai įvesti elementaraus mąstymo pereinančio į žmogaus gyvenimo, žmonių santykių, žmonijos(visų tautų) istorijos ir evoliucijos priverstinį dėstymą, kuris aukštesnėse klasėse peraugtu į tikros filosofijos pagrindų dėstymą. Dabartinės nesibaigiančios reformos rezultatas-vargšas kompiuterinis beširdis ir bedvasis žmogelis, kurios vertybės-ne vertybės, bet jam patogių ir iki galo nesuvirškintų idėjų kratinys. Toks bestuburis padarėlis, kuriam smegenis gali “užpudrinti“ bet kas įtakingesnis-pagal jų terminologiją tai tas, kurio viešas “darbas“ surenka daugiau “laikų“. Ko gero iš tokios nesavarankiškos ir nemąstančios “liaudies“ galima tikėtis? Nieko. Privalau pasakyti,kad sukurti tokią sistemą leidome mes patys savo pasyvumu pasiduodami toms visoms reklamoms ir neprotestuodami prieš protingus vaidinančius kvailius. Tokių straipsnių,kaip šis A.Šliogerio,iki galo beveik niekas neskaito. Z-etams skaitant perkaistų galvos ir kelioms diemoms sugestu jų biologinis kompiuteris. Sunku tokioje situacijoje būti optimistais, tačiau nėra kito kelio ir privalome tam organizuotai priešintis. Tik ar jau ne per vėlu?

  Patinka

  • O ką konkrečiai siulote?Kaip suprasti priešintis?Skųstis visi mokame.Zodziu interpretacijų pilna visur.Kad ir biblijoj.Jeigu jūs galite,atsirinkite informacija iš patikimų šaltinių.Kad ir iš mokslinių straipsnių ar knygų.

   Patinka

 3. Puikios įžvalgos, tik gal kiek pavėluotai plintančios. Dėl padėties nekaltų nėra, nes dabar po žodžiais labai dažnai plyti interesai ir juose labai maža turinio, tačiau daug patso ir melo. Kas geba surasti turinį, tas mąsliai ir ilgai tyli. Gi likusieji negali, nenori, nemoka naudoti smegenis pagal paskirtį. Tad neužtarnautų pinigų pagunda nugali visus skrupulus, sutyrpia moralę ir išniekina dorovę. Kai barbarizmas pažengęs taip toli, abejoju, ar viena straipsnio karti piliulė pabudins gentainius iš letargo. Bet pavasaris prasideda nuo pirmo atodrėkio. Gal neturėdama jokių resursų Lietuva gali būti tas mažas kelmas, kuris didelį vežimą nuverčia?..Mūsų valia. Ar jos dar esama? Netylėkite, protingieji. Barbarai nutyla, kai pasakoma visiems akivaizdi teisybė.

  Patinka

 4. visiška tiesa, tik pridursiu, kad anglo-saksai tai šešiakampininkai (angle-sex), o kas tie šešiakampininkai realybėje yra galima pamatyti pažiūrėjus į Dovydo žvaigždę… nors eiliniai anglosaksai tokie pat nugirdyti kiaulės, kaip ir lietuviai, nebežinantys nei kas jie nei kur… gyvatė gerai darbuojasi ir pjauna derlių žmogiškąjį

  Patinka

  • Šis tekstas turi istoriją, nes dabar autorius seniai aktualijų neberašo. Parašytas 2012 metais ir publikuotas Delfyje (ar įsivaizduotume, kad dabar tai įmanoma – šitoks kelias nuo to laiko į žiniasklaidosužvaldymą nueitas!). Mes tiesiog perpublikavome prieš 9 metus parašytas mintis, kurios 100 proc.tinka nūdienai. Dauguma skaitytojų net to nepastebėjo, kiti portalai perpublikavo kaip aktualiją ir visi galvoja, kad profesorius dabar ir apie dabartinę situaciją tą parašė. Toks visų talentingų įžvalgų likimas – jos numato procesus į ateitį ir pilnai suvokiamos praėjus laikui.

   Patinka

 5. NESU SUŽAVĖTAS, sunkiai deprtesavusio, nesveikai viešumo ir universitete išliaupsinto filosofo samprotavimais. Tokių, vienatvėje ir vienišume užsisėdėjusio mąstytojų tekstų prisiskaičius, gali pradėti galvoti, kad „taip ir yra“, – tarsi nebūtų šimtų tūkstančių išsilavinusiu, jau Laisvės oru nuo gimimo kvėpuojančių jaunų Lietuvos žmonių – kurie, o nebe psichologinių problemų išvargintieji, būtent šio depresinio laikotarpio, Lietuvos „autoritetai“ – kurs ir statys bei puoselės Nepriklausomą Lietuvą. Yra, žinoma, ir teisingų, bet akivaizdžiai, kaip žmogaus amžiuje, stipriai perdedamų pastebėjimų, o tos „apokaliptinės“ pranašystės – kurį laiką vadovavusiam Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vadovui – neatrodo solidžiai. Panašu, kad išsiugdęs būrį ištisai jam pritariančių ir pataikavusių studentų, imančių iš jo paties interviu, galiausiai aplink save sukūrė tokį „teisiojo kritiko“ lauką, kad ir visuomenėje pradėjo kurtis kažkoks nesveiko nekritiškumo – gi Profesorius! – koks Drąsus! – atmosfera, o ypač dabar, po Jo mirties – tolyn giedami tokie ditirambai, kad net negera skaityt. Galima pagalvoti, kad išties „civilizacija“ žlunga, o ne tiesiog, žmogus įklimpo į nusivylimo būseną ir ją, kad palengvintų sau naštą – nori primesti kitiems, kas tam tikrais, rėmimosi „autoritetais“ atvejais – jam tai visai pavyksta….

  Patinka

 6. IQ DI DŽIO SRA IDĖS “Juozas“ ne susu žavėtas. Vienok Drąsususis! Dr on as. Recenzorius nelaikina Profesoriaus! Drono vergiška neapykanta drebias laisvai : 8 metams 8 teksto eilutėse “VOS“ 6 poros becit ačiū-kabu čiū su visom 11 ops čia guls čia i sta čiū ie čiū sukas….
  P.S. Jam nutįsusiems 4 juodiems taškams patinka gal greta “VOS“ dar “Judo“ pora.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: