Praleisti ir eiti į turinį

SAULIUS DAMBRAUSKAS: Kas padaryta ginant viešąjį interesą

Ginant ne vien atskirą konkretų žmogų, bet ir viešąjį interesą, kovojant su valdžios daromais savo pačios priimtų įstatymų ir kitų norminių aktų pažeidimais ir nesiskaitymu su visuomenės nuomone, dirbamas konkretus, tylus, sunkus ir dažnai visuomenei nepastebimas darbas.

Supažindiname su Kauno forumo nario, advokato Sauliaus Dambrausko parengta viešojo intereso gynimo apžvalga, kurioje nurodomi konkretūs atlikti ir vykdomi teisiniai darbai, faktai ir perspektyvos.

Kauno_forumas. logo variantai-2

VEIKLOS APŽVALGA GINANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ

iki 2019-01-31

Ši apžvalga parengta siekiant:

– informuoti visuomenę apie iki šiol atliktus teisinius veiksmus ir aktualiai vykstančius teisinius procesus;
– rinkti lėšas, sukaupiant SOLIDARUMO FONDĄ, viešojo intereso gynimo teisiniams procesams ir informuoti apie lėšų panaudojimą (duomenų slaptumas apsaugotas);
– apsaugoti asmenis, kurie išdrįso kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą, nuo galimų teisminių išlaidų, kai valdžios institucija samdo advokatus siekdama atgrasyti visuomenę nuo savo teisių gynimo ir realizavimo.

 

Pabraukti tekstai – aktyvios internetinės nuorodos.

 TURINYS:

I. Dėl NETEISĖTO ŽELDYNŲ NAIKINIMO Lietuvos miestų gatvėse, aikštėse ir parkuose,
taip pat dėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymo, rengiant KAUNO ĄŽUOLYNO PROJEKTĄ.
II. Dėl Vyriausybės 6% PADIDINTOS MIŠKŲ KIRTIMO NORMOS 2019-2023 metams.
III. Dėl Lietuvoje neteisėtai vykdomų PLYNŲJŲ MIŠKO KIRTIMŲ Europinio tinklo „NATURA 2000” saugomose teritorijose.
IV. Dėl Lietuvoje įsigalėjusios VAIKŲ PAĖMIMO IŠ TĖVŲ institucinės praktikos pažabojimo.
V. Dėl LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DRAUGIJOS „Miško broliai“ teisėtai sukurto turto (pastato Labdarių g. 10/Totorių g.9, Vilniuje) nusavinimo.
VI. ANKSČIAU ĮVYKDYTOS ir tebevykstančios administracinės procedūros (raštų, prašymų, skundų ruošimas, dalyvavimas procedūrose, strategijos rengimas, kiti būtini veiksmai).

NET MAŽIAUSIOS PARAMOS GALIA – BENDRYSTĖJE

Gavėjas Sauliaus Dambrausko advokato kontora
Advokato kontoros specialiosios depozitinės sąskaitos Nr.  

LT91 7044 0600 0404 7628

Mokėjimo paskirtis Suinteresuotos visuomenės teisių gynimui (arba galima konkretizuoti pagal TURINĮ)
Atliekant pavedimą iš užsienio SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X
PayPal sauliusdamb@gmail.com

 

I. Dėl NETEISĖTO ŽELDYNŲ NAIKINIMO Lietuvos miestų gatvėse, aikštėse ir parkuose, taip pat dėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymo rengiant KAUNO ĄŽUOLYNO PROJEKTĄ
1. Administracinė byla dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos ir medžių šalinimo Kauno miesto gatvėse plynuoju būdu
Siekiama pripažinti neteisėtu plyną gatvių medžių šalinimą Kauno gatvėse bei priversti institucijas laikytis teisės reikalavimų, svarstant projektus, susijusius su Kauno Ąžuolynu kaip „Natura 2000” teritorija.
Bylos eiga: Byla pagal Suinteresuotos visuomenės skundą, kuriuo buvo prašoma:

–     panaikinti išduotus leidimus saugotinų medžių šalinimui Kauno miesto gatvėse;

–     uždrausti KMSA* šalinti gatvių želdinius neparengus želdinių tvarkymo-pertvarkymo projektų;

–     įpareigoti KMSA nustatyti pašalintų medžių vertę;

–     įpareigoti KMSA pakartoti procedūras dėl planuojamų veiklų Kauno Ąžuolyne, užtikrinant Suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti pradiniuose šių procedūrų etapuose;

–     panaikinti  valstybės  institucijų  priimtas  išvadas  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo atrankos ir dėl poveikio reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms.

Dabartinė bylos stadija: Byla vis dar nagrinėjama pirmosios instancijos teisme.

Mūsų pasiūlytą galimą taikų problemos sureguliavimą KMSA atmetė.

Kadangi dalis reikalavimų yra faktiškai patenkinti arba tapo teisiškai nebeaktualūs, reikalavimai byloje susiaurinti.

2. Administracinė byla dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos neveikimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
Byloje sprendžiamas klausimas dėl VTPSI* neveikimo: VTPSI atsisakė atlikti administracinę procedūrą pagal skundą dėl KMSA* padarytų pažeidimų (STR* reikalavimų nesilaikymo), vykdant gatvių ir šaligatvių remontą.
Dabartinė bylos stadija: Byla išnagrinėta pirmoje instancijoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme – laukiama sprendimo.
3. Administracinė byla pagal Grupės skundą dėl suinteresuotos visuomenės teisės į aplinką gynimo
Pirmą kartą Lietuvoje Suinteresuotos visuomenės teises bandoma ginti pasinaudojant nauju teisiniu instrumentu – Grupės skundu.
Bylos eiga: Grupės skundu prašoma:

–     įpareigoti KMSA* atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV) planuojamai veiklai -„Natura 2000” teritorijos Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijai;

–     įpareigoti KMSA kreiptis į saugomų teritorijų instituciją (kas privaloma pagal įstatyminius reikalavimus) dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo nustatymo.

Dabartinė bylos stadija: Byla nagrinėjama pirmoje instancijoje Kauno apygardos administraciniame teisme.
4. Administracinė byla dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymo teikti informaciją
Byloje sprendžiamas klausimas dėl KMSA* atsisakymo teikti informaciją, susijusią su Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos procedūromis.
Dabartinė bylos stadija: Skundas pirmosios instancijos teisme iš esmės patenkintas, KMSA pateikė apeliacinį skundą, todėl byla perduota nagrinėti Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui
5. Administracinio nusižengimo bylos dėl Suinteresuotos visuomenės nepaklusimo pareigūnams (3 savarankiškos bylos)
Trys savarankiškos bylos dėl Suinteresuotos visuomenės veiksmų, kuriais buvo bandoma taikiai apsaugoti sveikus likusius kaštonus A.Smetonos al. Prieš visuomenę panaudota prievarta.
Dabartinė bylos stadija: Byla išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme:

2018-10-10 nutartimi LAT pripažino, kad suinteresuota visuomenė turėjo teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę, prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę, o, kaip nustatė teismas, į pateiktus prašymus ir reikalavimus nebuvo reaguojama. Todėl teismas panaikino žemesnių teismų medžių gynėjams paskirtas administracines nuobaudas. LAT panaikinus paskirtą baudą, Europos Žmogaus Teisių Teisme priimta peticija dėl to paties dalyko tapo nebeaktuali.

 

II. Dėl Vyriausybės 6% PADIDINTOS MIŠKŲ KIRTIMO NORMOS 2019-2023 metams
1. Byla dėl 6% padidintos metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos
Byloje sprendžiamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” panaikinimo. Šiuo Nutarimu LR Vyriausybė padidino 6% metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą.
Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ginčijamą aktą pripažino norminiu, todėl atsisakė spręsti šį skundą ir nurodė, kad jis priklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai.
2. Byla pagal grupės Seimo narių kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” panaikinimo
Keliamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778, kuriuo LR Vyriausybė padidino 6% metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą, atitikimo Konstitucijai ir įstatymams. Surinktas reikiamas Seimo narių parašų skaičius.
Bylos eiga: Parengtas skundas 1/5 Seimo narių grupės vardu.
Dabartinė bylos stadija: Skundas nagrinėjamas Lietuvos Konstituciniame Teisme.

 

III. Dėl Lietuvoje neteisėtai vykdomų PLYNŲJŲ MIŠKO KIRTIMŲ Europinio tinklo „NATURA 2000

saugomose teritorijose

1. Civilinė byla dėl miškų plynųjų kirtimų “Natura 2000” teritorijose
Prašoma uždrausti vykdyti miško kirtimus „Natura 2000” teritorijose.
Bylos eiga: –     2018-12-03 Vilniaus apygardos teismui pateiktas Grupės ieškinys Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Aplinkos ministerijai ir Valstybinių miškų urėdijai;

–     teismui pateiktas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojant atsakovus nutraukti vykdomus kirtimus saugomose teritorijose, kol bus išnagrinėta byla.

Dabartinė bylos stadija: Grupės ieškinys priėmimo stadijoje. Teismas bylą perdavė specialiai teismingumo kolegijai prie Lietuvos aukščiausiojo teismo, kuri šiuo metu sprendžia, kuris teismas – bendrosios kompetencijos ar administracinis – turėtų nagrinėti bylą.

 

IV. Dėl Lietuvoje įsigalėjusios VAIKŲ PAĖMIMO IŠ TĖVŲ institucinės praktikos pažabojimo
1. Dalyvavimas teisėkūros inciatyvose siekiant pakeisti esamą teisinį reguliavimą taip, kad vaikų paėmimas iš šeimų taptų kraštutine priemone, o vaikus auginančios šeimos nepatirtų neproporcingo kišimosi į jų privatų gyvenimą.
–     pranešimas konferencijoje „Vaikas – šeima – valstybė”;

–     dalyvavimas parlamentinėse įstatymų pakeitimų rengimo grupėse;

–     parengtas ir komitetams pateiktas kreipimasis dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo konstitucingumo problemų.

2. Administracinės procedūros, sprendžiant konkrečių šeimų problemas siekiant susigrąžinti vaikus.
– dalyvavimas konkrečių atvejų posėdžiuose siekiant identifikuoti žmogaus teisių pažeidimus.

 

V. Dėl LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DRAUGIJOS „Miško broliai“ teisėtai sukurto turto (pastato Labdarių

g.10/Totorių g.9, Vilniuje) nusavinimo

1. Civilinė byla dėl „Miško brolių“ draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų pastatų ir priešinio reikalavimo dėl draugijos nuosavybės teisių į pastatus pripažinimo.
Pirmoji Lietuvos Vyriausybė 1992 metais perdavė Draugijai istorinių pastatų griuvėsius – Lietuvos laisvės kovų- Miško brolių draugijos rūmus. Iš šių rūmų 100 savanorių išėjo ginti Lietuvos. „Miško brolių” draugijos rūmų griuvėsiai daugiau nei 10 metų buvo įregistruoti Draugijos nuosavybe. Per šį laikotarpį Draugija atstatė pastatus ir juos rekonstravo. Pastato atstatymui be kita ko lėšas skyrė Amerikos lietuviai bei VLIK’as. Už pastato atstatymą iš griuvėsių Draugijos pirmininkas – žinomas Vilniaus šviesuolis Albinas Kentra, – buvo apdovanotas kalbos premija, kurią paskyrė baigiamiesiems statybos darbams. Tačiau Draugijai atlikus pastatų atstatymo darbus buvo pradėtas teisminis ginčas, kurio metu teismai nusprendė, kad pastatų griuvėsiai draugijai vis dėlto buvo perduoti tik panaudai. Teismai panaikino Draugijos nuosavybės teisinę registraciją į pastatų griuvėsius, o klausimas dėl Draugijos nuosavybės teisių į atstatytą rūmų dalį liko neišspręstas. Lietuvos Respublika netrukus pradėjo Draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų pastatų procedūras. Vyriausybė (vadovaujama S.Skvernelio) kategoriškai atsisakė problemą spręsti taikiai. Dar daugiau, buvo pradėtos naudoti įvairios administracinio pobūdžio spaudimo formos (bandoma inicijuoti draugijos buveinės išregistravimo iš pastatų procedūrą, žemės nuomos sutarties nutraukimą etc.). Todėl Draugija yra priversta savo nuosavybės teises į atstatytą rūmų dalį ginti teismine tvarka ir remdamasi ekspertiniais tyrimais reikalauja pripažinti ją 80 % dalies pastatų teisėta statytoja ir savininke.
Dabartinė bylos stadija: Bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas suabejojo Lietuvos Vyriausybės nutarimo (perduodant pastatus Valstybės turto fondui) konstitucingumu, todėl kreipėsi dėl jo ištyrimo į Lietuvos Konstitucinį Teismą.

 

VI. ANKSČIAU ĮVYKDYTOS ir tebevykstančios administracinės procedūros (raštų, prašymų, skundų ruošimas, dalyvavimas procedūrose, strategijos rengimas, kiti būtini veiksmai)
1. Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos projekto svarstymas.
–     parengti ir pateikti šeši Suinteresuotos visuomenės siūlymai dėl nuolat keičiamo Kauno Ąžuolyno projekto sprendinių;

–     prašymai dėl planuojamos Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo;

–     prašymas dėl poveikio „Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvados gavimo.

2. Šilutės miesto istorinės dalies projektas
–     sustabdytas projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta išpjauti 260 gatvės medžių;

–     vykdant želdinių būklės ekspertizę, įtraukti Lietuvos dendrologų draugijos deleguoti specialistai;

–     projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius.

Dabartinė stadija: Šiuo metu vėl pradėtos išsaugotų sveikų medžių šalinimo procedūros dėl naujo ES finansuojamo dviračių tako projekto.
3. Ariogalos miesto centro aikštės projektas
–     sustabdytas projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta išpjauti 68 aikštės medžius.

–     atnaujinta Projekto viešinimo ir pristatymo visuomenei procedūra;

–     vykdant želdinių būklės ekspertizę, įtraukta Lietuvos dendrologų draugijos deleguota specialistė;

–     projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius.

4. Kauno miesto gatvių paprastojo ir kapitalinio remonto metu padaryti pažeidimai
–     skundai dėl daromos ir padarytos žalos gamtai ir miesto želdiniams: remonto metu nesilaikoma STR* reikalavimų, o darbai vykdomi nekokybiškai;

–     skundai dėl netinkamos valstybinės želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės priežiūros funkcijos vykdymo.

Dabartinė stadija: Procedūros įvykdytos – pripažinta, kad skunduose pateikta informacija visiškai pasitvirtino, ir per nustatytą terminą privalo būti surašyti pažeidimų protokolai.
5. Pradėjus vykdyti Kauno Dariaus ir Girėno stadiono statybos darbus, rangovai Kauno Ąžuolyno dalyje numatytus šalintinus medžius šalino laužydami juos su statybine technika
– skundas dėl daromos ir padarytos žalos gamtai.

 

  Dabartinė stadija: Panaudotą medžių šalinimo būdą valstybės pareigūnai pripažino šokiruojančiu, tačiau teisės nepažeidžiančiu; taip pat nustatė, kad vykdomais darbais buvo pažeistas vienas saugomas ąžuolas – už tai skirta bauda bei paskaičiuota žala gamtai.
6. Dėl Kauno Dainavos parko rekonstrukcijos
Vykdant Dainavos parko rekonstrukcijos darbus buvo masiškai pašalinti sveiki brandūs medžiai, darbai atlikti nekokybiškai, o likę nepašalinti medžiai buvo fiziškai pažeisti. Pasipiktinę gyventojai parengė skundą ir surinko daugiau negu 200 parko lankytojų parašų.
Dabartinė stadija: Gauti atsakymai į gyventojų paklausimus – stebima situacija
7. Kita teisinė veikla
–     skundas dėl Kauno Kauko laiptų (Kauno regiono architektų taryba pripažino, kad Kauko laiptai, kaip unikalus paveldo objektas, sugadinti negrįžtamai);

–     peticija-skundas dėl Kauno žemųjų Šančių Ąžuolo nupjovimo;

–     pastabos ir pasiūlymai dėl Kauno Aukštųjų Šančių Ąžuolyno projekto;

–     pastabos ir pasiūlymai dėl Kauno Santakos parko projektinių pasiūlymų;

–     prašymai dėl specialistų-ekspertų įtraukimo, vertinant želdinių būklę;

–     raštas dėl Vilkanastro liepos (Druskininkų raj.);

–     skundas dėl Varnių aikštės medžių (Telšių raj.) išpjovimo;

–     viešas pranešimas aukščiausiems valdžios pareigūnams dėl galimai nusikalstamo Europos Sąjungos finansinės paramos aplinkai skirtiems projektams įsisavinimo;

–     nuolatinės žmonių, Suinteresuotos visuomenės konsultacijos.

 

* trumpiniai:

KMSA – Kauno miesto savivaldybės administracija

VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija STR – Statybos techniniai reglamentai

STR – Statybos techniniai reglamentai

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: