naujas_FB_vytis

Lietuvos savigynos lygos steigimo deklaracija

 

 

 

Kova dėl Nepriklausomybės parodė, kokia stipri gali būti susitelkusi ir vieninga tauta. Tačiau trumpa nepriklausomo valstybinio gyvenimo patirtis atskleidė, kaip greitai susipriešinusi ir susiskaldžiusi tauta liaujasi buvusi laisvų ir orių žmonių bendrija, o jos sukurta valstybė ima silpti ir nykti. Sąjūdžio vienybės idealų išsižadėjusi Lietuvos valstybė tapo tarpusavyje dėl įtakos kovojančių korumpuotų ir nusikalstamų grupuočių faktiškai valdoma teritorija. Viešajame gyvenime įsivyravęs didelės visuomenės dalies abejingumas bendrajam tautos ir valstybės gėriui ir perdėtas rūpinimasis tik asmeniniais interesais atomizavo ir suskaidė visuomenę.

Atkurti valstybę padėjęs moralinis ir pilietinis tautos solidarumas sumenko. Lietuvos piliečiai nepajėgia sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti valstybę pasisavinusių ir jos valdžią uzurpavusių korumpuotų politikų, valdininkų bei teisėsaugininkų grupuočių ir kriminalizuotų verslo klanų savivalei. Sugebėjusi sutelktai ir drąsiai stoti į kovą už laisvę ir ją išsikovoti tauta per du dešimtmečius šią laisvę prarado tapdama pakrikusiu ir įbaugintu užguitų žmonių sambūriu, kurį lengvai valdo ir kuriuo nevaržomai manipuliuoja valstybinę valdžią užgrobę korumpuoti klanai.

Lietuvoje netrūksta patriotiškų ir pilietiškų žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi bendrasis tautos gėris ir atkurtosios valstybės ateitis. Tačiau viena iš svarbiausių jau du dešimtmečius Lietuvą kamuojančios krizės priežasčių yra tai, kad per visą atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį tokie žmonės buvo ir tebėra nuosekliai ir kryptingai stumiami iš viešojo gyvenimo, valstybinės valdžios struktūrų bei viešųjų įstaigų. Principingai viešąjį interesą ginančių piliečių ir pareigūnų persekiojimas, neretai tam pasitelkiant ne tik įvairias neformalaus poveikio bei spaudimo priemones, bet ir valstybės teisėsaugos institucijas tapo įprastu ir net sisteminiu reiškiniu.

Todėl atkurti smarkiai sutrūkinėjusius tautos bendruomeninio solidarumo saitus yra pirmutinis ir neatidėliotinai spręstinas valstybinės svarbos uždavinys. Šį uždavinį galėtų ir turėtų spręsti patys Lietuvos piliečiai, susivienydami į neformalų visuomeninį savitarpio pagalbos ir bendruomeninės savigynos darinį – Lietuvos Savigynos Lygą (LSL).

Steigdami LSL pareiškiame, kad kuriamos Lygos veikla bus grindžiama krikščioniškos artimo meilės, pagarbos žmogaus asmeniui ir pilietinio solidarumo principais. Pagrindinis Lygos tikslas – sutelktomis geros valios žmonių pastangomis, pasitelkiant visus teisėtus kolektyvinės savigynos būdus ir priemones, organizuotai ginti pilietiškai besielgiančius asmenis ir pareigūnus nuo savanaudiškus interesus valstybėje siekiančių įgyvendinti įtakingų asmenų ir grupuočių spaudimo ir savivalės.

Kviečiame visus geros valios Lietuvos piliečius paremti šią pilietinio solidarumo iniciatyvą ir aktyviai įsitraukti į LSL veiklą.

Viešai išreiškę pritarimą šiam pareiškimui ir pasiryžę pagal išgales dalyvauti Lygos veikloje asmenys laikomi jos nariais.

Pasirašykite nurodydami savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (el. pašto adresą) arba atsiųsdami juos el. pašto adresu info@pilieciai.lt. Skleiskite žinią apie besikuriančią lygą ir šią deklaraciją visiems geros valios Lietuvos piliečiams.